Privacy Policy

Veri Sorumlusu:
Adı/Unvanı : TEAMWARS E-SPOR TEKNOLOJİ A.Ş.
İşbu aydınlatma metninde “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.
Açık Adresi : Esentepe, Büyükdere Cad. No:118 Onur İş Merkezi, 34394 Şişli/İstanbul
Web Sitesi : teamwars.pro
E-mail Adresi : [email protected]

TEAMWARS (“Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında; Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bunun için gerekli tüm tedbirleri almak. Ayrıca Veri Sorumlusu tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen uygulamalar konusunda; kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen kişilere açıklamalarda bulunmak ve bunların ışığında şeffaflığı, bilinçlenmeyi ve güvenilirliği sağlamak, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz üyelerimizi aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık. teamwars.pro adlı web sitemizde kullanmakta olduğumuz çerezler hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikamıza göz gezdirebilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TEAMWARS veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; veri sorumlusunun web sitesi kullanıcılarına en iyi şekilde bilgi aktarabilmesi ve yardımcı olabilmesi, web sitesi kullanıcılarının sordukları sorulara yanıt verilmek üzere kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, talep edilen hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, kullanıcı ve üye memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, talep edilen hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, web sitesi kullanıcılarının ve üyelerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve üyelerle (varsa) akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgileri, adres bilgileri, e-posta adresi bilgileri, iletişim bilgileri ve sair kişisel veriler; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebilecek; elde edilebilecek, kaydedilebilecek, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuata uygun biçimde açıklanabilecek ve aktarılabilecek, devralınabilecek, sınıflandırılabilecek, işlenebilecek ya da verilerin kullanılması engellenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir? Kişisel verileriniz, TEAMWARS bünyesinde tutulan istatistiklerin (oyun içerisi sonuçlar, oyun geçmişi, turnuva başarıları vs.) güvenilir bir şekilde tutulabilmesi, gerçekleştirilen turnuvalar sonucunda ödül almaya hak kazanan üyelerimiz için sürecin sağlıklı işletilebilmesi ve sair sebeplerle söz konusu turnuva Sponsorları ve iş ortaklarına aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Ne Kadar Süre Saklanacağına İlişkin Bilgilendirme
Kişisel verileriniz mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının ortadan kalkması veya İlgili Kişinin talebi üzerine verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonimleştirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurul kararlarına uyulur.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Hakkında Bilgilendirme
1.BAŞVURU HAKKI 2.BAŞVURU HAKKI KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme Kişisel verilerinin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uymak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme Kişisel verilerinin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme Kişisel verilerinin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Kişisel verilerinin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.
Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması

Haklarınızı Nasıl Kullanacağınıza İlişkin Bilgilendirme
Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi başvuru formu aracılığıyla;
  1. Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile (adres) adresine göndererek,
  2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte (adres) adresindeki veri sorumlusuna bizzat başvurarak,
  3. Güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] adresimize elektronik posta göndererek,
Başvuruda bulunabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişinin, başvurusunda isim, soy ismi, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevap Alacağına İlişkin Bilgilendirme

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.